This post is also available in: English

Always Around The World Algemene Voorwaarden

Aangemaakt: 22 september 2019

Inleiding

De algemene voorwaarden (“voorwaarden”) beschrijven hoe altijd over de hele wereld (“bedrijf”,wij” en “onze“) uw gebruik van deze website AlwaysAroundTheWorld.com (de “site“) regelt. Lees de volgende informatie aandachtig door om onze praktijken met betrekking tot uw gebruik van de site te begrijpen. Het bedrijf kan de voorwaarden op elk moment wijzigen. Het bedrijf kan u informeren over de wijzigingen in de voorwaarden met behulp van de beschikbare communicatiemiddelen. Het bedrijf raadt u aan de site regelmatig te controleren om de werkelijke versie van de voorwaarden en hun vorige versies te zien.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat u gerechtigd bent door een dergelijke rechtspersoon om de voorwaarden te sluiten als de rechtspersoon die u vertegenwoordigt.

1. PRIVACY POLICY

Onze Privacy Policy is beschikbaar op een aparte pagina. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we informatie over u verwerken. U begrijpt dat door uw gebruik van de site u erkent dat de verwerking van deze informatie zal plaatsvinden in overeenstemming met het privacybeleid.

2. DIENSTEN

De site stelt u in staat om gebruik van diensten die beschikbaar zijn op de site. U mag de diensten niet gebruiken voor de illegale doeleinden.

Wij kunnen, op onze enige discretie, stel kosten in voor het gebruik van de site voor u. Alle prijzen zijn gepubliceerd op de relevante pagina’s van de site. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, elk moment de kosten wijzigen.

We kunnen gecertificeerde betalingssystemen gebruiken die ook hun commissies kunnen hebben. Dergelijke commissies kunnen op u worden geïmpliceerd wanneer u een bepaald betalingssysteem kiest. Gedetailleerde informatie over commissies van dergelijke betalingssystemen kan worden gevonden op hun websites..

3. DIENSTEN VAN DERDEN

De site kan links naar andere sites, applicaties en platformen bevatten (hierna de “gelinkte sites” genoemd).

Het bedrijf heeft geen zeggenschap over de gelinkte sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere materialen van de gelinkte sites. Het bedrijf maakt deze links beschikbaar voor het aanbieden van de functionaliteit of diensten op de site.

4. VERBODEN GEBRUIK EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke licentie voor toegang tot en gebruik van de site van het ene apparaat in overeenstemming met de voorwaarden.

U mag de site niet gebruiken voor onrechtmatig of verboden doeleinden. U mag de site niet gebruiken op een manier die mogelijk de site uitschakelen, beschadigen of verstoren.

Alle inhoud aanwezig op de site bevat tekst, code, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, compilatie, software gebruikt op de site (hierna en vóór de “inhoud“). De inhoud is eigendom van de vennootschap of haar aannemers en beschermd door intellectuele eigendomswetten die dergelijke Rechten. U stemt ermee in alle copyright-en andere eigendomskennisgevingen of beperkingen in de inhoud en het is u verboden de gegevens te wijzigen Inhoud.

U mag niet publiceren, verzenden, wijzigen, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht, of maken en verkopen van afgeleide werken, of op enigerlei wijze gebruik maken van een van de inhoud. Uw genot van de site geeft u niet het recht om illegaal en niet toegestaan gebruik van de inhoud te maken, en in het bijzonder zal u geen eigendomsrechten of kennisgevingen in de inhoud wijzigen. U mag de inhoud uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het bedrijf verleent u geen licenties voor de intellectuele eigendom van het bedrijf.

5. DE BEDRIJFSMATERIALEN

Door het plaatsen, uploaden, het invoeren, verstrekken of indienen van uw inhoud die u aan het bedrijf toekent Gebruik uw inhoud in verband met de werking van bedrijfsactiviteiten inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten om te verzenden, publiekelijk weergeven, uw inhoud distribueren, openbaar uitvoeren, kopiëren, reproduceren en vertalen; En om uw naam te publiceren in verband met uw inhoud.

Er wordt geen compensatie worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inhoud. De vennootschap zal geen de verplichting om content te publiceren of te genieten die u ons mag sturen en Inhoud te allen tijde.

Door uw inhoud te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, garandeert u en verklaart u dat u de eigenaar bent van alle rechten op uw inhoud.

6. AFWIJZING VAN BEPAALDE VERPLICHTINGEN

De informatie beschikbaar via de site kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De De vennootschap is niet aansprakelijk voor deze onnauwkeurigheden en fouten.

Het bedrijf maakt geen de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en tijdigheid van de inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de site. Aan de maximale mate die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, al deze inhoud en diensten worden geleverd op de “as is” basis. Het bedrijf wijst alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze inhoud en diensten, garanties en bepalingen van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal toepasselijk recht is toegestaan, is het bedrijf in geen geval aansprakelijk voor elke directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, punitieve schadevergoeding inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies van genot, gegevens of winsten, de verbinding met het genot of de uitvoering van de site in het kader van de onmogelijkheid of vertraging om van de site of haar diensten te genieten, of voor enige inhoud van de site, of anderszins voortvloeiend uit het genot van de site, op basis contract-en niet-contractuele aansprakelijkheid of andere reden.

Als de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade, of gevolg of incidentele, in een bepaald geval verboden is, is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing.

7. VRIJWARING

U stemt ermee in het bedrijf, zijn managers, directeuren, werknemers, agenten en derden te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle kosten, verliezen, uitgaven (inclusief advocaatkosten), aansprakelijkheden met betrekking tot of voortvloeiend uit uw genot van of onvermogen om Geniet van de site of haar diensten en de diensten en producten van het bedrijf, uw schending van de voorwaarden of uw schending van enige rechten van derden, of uw schending van de toepasselijke wetgeving. De kan de exclusieve verdediging aannemen en u zal met het bedrijf samenwerken om eventuele beschikbare verdedigingen te doen gelden.

8. BEËINDIGING EN TOEGANGSBEPERKING

Het bedrijf kan uw toegang en account op de site en de bijbehorende diensten of een deel op elk moment, zonder kennisgeving, beëindigen in het geval van uw schending van de voorwaarden.

9. DIVERSEN

Het toepasselijk recht van de voorwaarden zijn de materiële wetten van het land waar de vennootschap is gevestigd met uitzondering van de collisieregels. U mag de site niet gebruiken in rechtsgebieden die niet aan alle bepalingen van de voorwaarden gevolg geven.

Geen joint venture, partnerschap, werkgelegenheid of agentuur relatie wordt geïmpliceerd tussen u en het bedrijf als gevolg van de voorwaarden of het gebruik van de site.

Niets in de voorwaarden is een afwijking van het recht van de vennootschap om te voldoen aan overheids-, politie-en wetshandhavingsverzoeken of vereisten met betrekking tot uw genot van de site.

Als een deel van de Voorwaarden wordt bepaald als ongeldig of niet-afdwingbaar in overeenstemming met de toepasselijke de nietige of onafdwingbare clausules worden als vervangen door geldige en afdwingbare clausules is vergelijkbaar met de oorspronkelijke versie van de voorwaarden en andere delen en gedeelten van de voorwaarden zijn van toepassing op u en de Bedrijf.

De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf over het genot van de Site en de voorwaarden vervangen alle voorgaande of communicaties en aanbiedingen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en het bedrijf.

Het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen is niet aansprakelijk voor een verzuim of vertraging Wanneer de storing of vertraging voortvloeit uit enige oorzaak buiten de redelijke controle, met inbegrip van technische storingen, natuurrampen, blokkades, embargo’s, rellen, wetten, regelgeving, wetgeving of bevelen van de overheid, terroristisch handelingen, oorlogen of andere krachten buiten de controle van het bedrijf.

In het geval van controverses, verzoeken, claims, geschillen of oorzaken van actie tussen het bedrijf en u met betrekking tot de site of andere gerelateerde kwesties, of de voorwaarden, gaan u en het bedrijf akkoord met pogingen om dergelijke controverses, eisen, claims, geschillen of oorzaken van handelen bij goed vertrouwen onderhandelen, en in geval van mislukking van dergelijke onderhandelingen, uitsluitend via de rechtbanken van het land waar de vennootschap is opgericht.

10. klachten

Wij zijn vastbesloten om eventuele klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot deze voorwaarden of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op op [email protected]. Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen beantwoorden. We hopen een klacht op te lossen die onder onze aandacht wordt gebracht, maar als u denkt dat uw klacht niet adequaat is opgelost, reserveert u het recht om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

11. contact gegevens

Wij verwelkomen uw opmerkingen of vragen over deze voorwaarden. U ons schriftelijk contacteren op [email protected]

Laatst bijgewerkt: 2020 januari